INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

Introducció al MCER (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).

Javier Villatoro

Descripció

El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER) és un estàndard europeu elaborat per especialistes
de l'àmbit de la lingüística aplicada i de la pedagogia de tots els estats membres del Consell d'Europa.

Es tracta d’un indicador utilitzat en multitud de països i el seu objectiu principal és proporcionar eines per
mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en una llengua, així com oferir una base comuna per a
l'elaboració de programes de llengües,orientacions curriculars, exàmens, manuals i materials d'ensenyament a Europa.

En aquest curs s'ofereix una introducció al MCER especialment enfocada al tractament de descriptors que ajudin
a determinar el nivell de domini dels estudiants de llengües.

Objectius

- Introduir el MCER i la seva importància com a eina per planificar l’aprenentatge de llengües.
- Analitzar els diferents nivells de comprensió i expressió definits pel MCER.
- Aportar eines per a la planificació de programes d’aprenentatge de llengües en base als criteris definits pel MCER.
- Treballar amb descriptors que ens permetin determinar el grau de domini de la llengua dels estudiants.
- Aportar materials de treball en base als criteris definits pel MCER.

Continguts

- Tema 1. Introducció al MCER.
- Tema 2. Nivells comuns de referència.
- Tema 3. L’ús de la llengua i l’usuari.
- Tema 4. Competències lingüístiques.
- Tema 5. Les tasques i el seu paper en l’aprenentatge de la llengua.
- Tema 6. Desenvolupament de descriptors del domini de la llengua.