INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Integració de destreses a l'aula de llengües.

Patricia Toubes

Les destreses lingüístiques fan referència a les formes en què s'activa l'ús de la llengua.
Tradicionalment es classifiquen d'acord a la manera de transmissió (orals i escrites) i al paper
que exerceixen en la comunicació (productives i receptives), del que resulten quatre destreses
bàsiques: expressió i comprensió, cadascuna dividides al seu torn en oral i escrita, encara
que sol contemplar també la interacció com una "cinquena destresa". El seu tractament és,
per tant, essencial a l'aula de segones llengües.En aquest curs s'ofereix una introducció
al tractament de les destreses lingüístiques i a la seva integració a l'aula de segones llengües.

Objectius

- Introduir el concepte de destresa lingüística i la seva importància en el procés d’aprenentatge de la llengua.
- Diferenciar i classificar els diferents tipus de destreses lingüístiques en base a la seva
modalitat de transmissió i al paper que exerceixen en la comunicació.
- Descobrir estratègies d’integració de les destreses lingüístiques en l’estudi d’una segona llengua.
- Aportar recursos pràctics per al treball de les destreses lingüístiques i la seva integració en
els plans d’estudi.

Continguts

- Tema 1. Introducció al concepte de destresa lingüística i a la seva classificació.
- Tema 2. Estratègies i recursos per a l’expressió escrita.
- Tema 3. Estratègies i recursos per a l’expressió oral.
- Tema 4. Estratègies i recursos per a la comprensió lectora.
- Tema 5. Estratègies i recursos per a la comprensió oral.
- Tema 6. La interacció comunicativa.