INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Cultura i intercultura a l'aula de llengües.


Eugenia Nuñez
Descripció

La llengua no només és part de la cultura, sinó també el vehicle fonamental a través
del qual expressen els aspectes culturals i creences dels grups socials. Com afirma
Rodríguez Abella (2004: 243): «Aprendre una llengua comporta aprendre part de la cultura
en què s'ha donat, es dóna i es donarà una infinitat de situacions culturals».
L'enfocament intercultural busca superar la imitació per conscienciar
els aprenents sobre les seves pròpies identitats i cultures, de com
els altres les perceben, i del seu coneixement de les identitats i cultures dels individus amb els quals interactua.

En aquest curs es treballen diferents aspectes teòrics i pràctics aplicats a l'ensenyament de llengües
a partir d'una reflexió sobre les interpretacions que es poden produir en contacte amb la cultura meta
i en relació amb el nivell de domini de la llengua. S'incidirà de manera especial en el tractament del
component sociocultural a l'aula (tradicions, comportament social, formes de salutacions,
comunicació no verbal, etc.) i en el rol del docent com a mediador intercultural capaç d'involucrar
els alumnes en el seu procés d'aprenentatge, d'acord amb el que recull el Marc Comú Europeu
de Referència sobre la competències pluricultural i plurilingüe.

Objectius

- Analitzar les implicacions culturals dels usos lingüístics.
- Descobrir l’impacte cultural dels diferents registres lingüístics.
- Analitzar el paper del llenguatge no verbal en els processos comunicatius.
- Potenciar la figura del mestre com a mediador intercultural en els processos d’aprenentatge de llengües.

Continguts

- Tema 1. Llengua i cultura.
- Tema 2. Registres lingüístics i implicacions culturals.
- Tema 3. El llenguatge no verbal.
- Tema 4. La cultura a l’aula.
- Tema 5. El docent com a mediador intercultural.